artykuł nr 1

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki (obszary w obrębie Kawki, Panki, Praszczyki) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 50.333.2023 z dnia 26.06.2023 r.