artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PANKI o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki.