artykuł nr 1

Informacja dotycząca Karty Dużej Rodziny

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KATOWICACH
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

Katowice, 13 maja 2019 r.

 

 

PSV.300.11.2018

Pani / Pan

1. Prezydent Miasta

2. Burmistrz Miasta - Gminy

3. Wójt Gminy

województwa śląskiego

 

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z pismem Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DSR.V.852.2.90.2019.MR z 8 maja 2019 r. informuję, że do Ministerstwa w ostatnich dniach napływają wzmożone wiadomości o nieudzielaniu zniżek wynikających z Karty Dużej Rodziny na stacjach paliw PKN Orlen.

Problem z działaniem Kart na stacji PKN Orlen wynika z faktu, że Partner ten codziennie w nocy aktualizuje bazę danych o Karty Dużej Rodziny wydane danego dnia. Oznacza to, że w dniu odbioru Karty zniżka nie zostanie udzielona, ponieważ Karta nie figuruje jeszcze w bazach danych partnera.

W związku z tym zwracam się z gorącym apelem do Państwa o poinformowanie zainteresowanych członków rodzin wielodzietnych, iż ze zniżek u Partnerów mogą skorzystać kolejnego dnia, gdy Karty zostaną zaimportowane do baz danych Partnerów, co dzieje
w następnym dniu po oznaczeniu Karty jako „wydana”.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, iż w momencie wydania Karty wnioskodawcy, osoba wydająca Kartę jest zobowiązana do odznaczenia tego faktu w systemie informatycznym SI KDR, zmieniając status Karty z „odebrana” na „wydana”. Zgodnie
z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o zweryfikowanie, czy wszystkie wydane
- w ciągu ostatnich kilku lat - przez Państwa Karty mają poprawne statusy w systemie, a jeśli nie, to o ustawienie poprawnego statusu tych Kart w systemie.

 

 

 

Dyrektor Wydziału

 

  Marcin  Chroszcz

/-podpisano elektronicznie podpisem elektronicznym
  weryfikowanym przy pomocy ważnego
klasyfikowanego certyfikatu/