artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zwierzyniec Trzeci