artykuł nr 51

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.61.2022 z dnia 20.12.2022 roku

artykuł nr 52

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Wójt Gminy Panki przypomina przedsiębiorcom o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Wójt Gminy Panki informuje zgodnie z art. 6 ust. 1, że Urząd Gminy przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) Gmina ma obowiązek prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania obowiązków wynikających z ww. ustawy.

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w wyniku, której powstają odpady komunalne zobowiązany jest podpisać umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, zakłady pracy, lokale gastronomiczne, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp. W sytuacji, gdy część nieruchomości jest zamieszkała przez mieszkańców a część przeznaczona na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy oraz zawrzeć odrębną umowę na wywóz odpadów komunalnych wytworzonych poza gospodarstwem domowym.  Niedopuszczalne jest zbieranie i odbiór odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwie domowym łącznie z odpadami pochodzącymi z prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przedstawienia kopii umowy zawartej z podmiotem odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej (RDR dostępny na stronie internetowej bip.panki.pl w zakładce Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi) oraz dowodów uiszczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Dokumenty można dostarczyć do Urzędu Gminy w następujący sposób:

- ePUAP lub pocztą elektroniczną sekretariat@panki.pl

- listownie na adres: Urząd Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki

-osobiście w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr. 2 lub na sekretariacie.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Panki, które nie dostarczą ww. dokumentów zostaną wezwane listownie do przedłożenia umowy oraz dowodów uiszczenia opłaty.

Brak posiadania aktualnych umów odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

- karą grzywny na podstawienie art. 10 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519),
- wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519).

 

Wójt Gminy Panki

artykuł nr 53

Ankieta nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Panki

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 27 grudnia 2022 roku do 30 grudnia 2022 roku, na terenie Gminy Panki realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych .
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku.
https://mieszkancypanki.webankieta.pl/

artykuł nr 54

Prognoza niebezpiecznych zjawisk - województwo śląskie

obrazek
artykuł nr 55

WAŻNE !! PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

W związku z przystąpieniem Gminy Panki do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych Wójt Gminy Panki informuje, że wnioski o zakup paliwa stałego będą przyjmowane do dnia: 10 grudnia 2022 roku w pokoju nr 17 I piętro Urzędu Gminy Panki.