artykuł nr 86

Opieka wytchnieniowa - 2023

Pogram uruchamiany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ma on na celu wsparcie członków rodzin bądź osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z póź. zm.) albo

orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 

Osobie niepełnosprawnej objętej programem opieki wytchnieniowej zostanie zapewniona opieka w zakresie adekwatnym do jej indywidualnych potrzeb, wynikających z karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”.

Opieka wytchnieniowa świadczona będzie w formie dziennej, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit usług opieki wytchnieniowej na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin usługi świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Uczestnik programu któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

 

Wymagane dokumenty:

· Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

· Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.

· Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka

· Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

· Oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia

 

Osoby zainteresowane wsparciem w formie usług opieki wytchnieniowej proszone są o składanie niżej wymienionych dokumentów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach ul. Tysiąclecia 5.

 

Więcej informacji pod adresem :

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

https://jakiwniosek.pl/wnioski/zdrowie/opieka-wytchnieniowa/panki

 

artykuł nr 87

Zarządzenie Nr 0050.16.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu planowanego do realizacji w 2023 roku

artykuł nr 88

Informacja dla mieszkańców Gmin Panki i Przystajń

artykuł nr 89

KRUS przypomina o terminie rozliczenia podatku dochodowego za 2022 rok

   

KRUS przypomina o terminie rozliczenia podatku dochodowego
 za 2022 rok

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że 2 maja 2023 r. upływa ustawowy termin składania zeznań podatkowych o wysokości dochodu osiągniętego w 2022 r. z tytułu pobierania emerytur i rent rolniczych.

Informujemy, że Oddział Regionalny w Częstochowie jak i Placówka Terenowa w Katowicach jest w trakcie wysyłania deklaracji podatkowych do rolników.

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszystkie osoby, które w 2022 roku chociaż raz pobrały jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną), rodzicielskie świadczenie uzupełniające lub świadczenie niezrealizowane po osobie zmarłej.

 

PIT-40A - otrzymają emeryci i renciści oraz osoby uprawnione do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, którym Kasa rozliczyła podatek dochodowy za 2022 rok


PIT-11A - otrzymają emeryci i renciści oraz osoby uprawnione do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, którym Kasa nie mogła dokonać rozliczenia podatku i przekazać PIT-40A, ponieważ np. nie pobierali świadczenia przez cały 2022 rok, mają nadpłatę podatku.

 

PIT-11 - to informacja o dochodach dla osób, które pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej (tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu; nie dotyczy zasiłków pogrzebowych) lub alimenty potrącane ze świadczenia wypłacanego przez KRUS. 

Wszystkie PIT-y pracownicy Kasy przekażą rolnikom w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2023 r., zaznaczając, że podatnik zobowiązany jest przechowywać dokumenty podatkowe do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Termin przechowywania wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Świadczeniobiorca, który otrzyma PIT-40A lub PIT-11A lub/i PIT-11 może zaakceptować lub zmienić zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36 (w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą), przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową, wypełnić formularz interaktywny w e-Urzędzie skarbowym, bądź sam złożyć PIT-37 lub PIT-36 w formie papierowej we właściwym urzędzie skarbowym – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2023 roku.

Zeznanie podatkowe przygotowane przez KAS zostanie udostępnione na portalu podatkowym www.podatki.gov.pl w usłudze Twój e-PIT.

Jeśli świadczeniobiorca nie złoży ww. zeznania to zeznanie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową zostanie automatycznie uznane za złożone.

Świadczeniobiorcy, którym potrącano zaliczki na podatek dochodowy  mogą przekazać 1,5% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego i jeśli dokonują przekazania po raz pierwszy lub chcą dokonać zmiany organizacji na inną niż w roku poprzednim, to w terminie do dnia 2 maja 2023 r. powinni przekazać do urzędu skarbowego wypełniony PIT-OP. 

Nie dotyczy to osób, których jednym dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych były świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nieprzekraczającej 2.500 zł miesięcznie i łączny dochód w całym roku nie przekroczył 30.000 zł, ponieważ dochody takich osób mieszczą się w kwocie wolnej od podatku.

UWAGA!

Podajemy terminy rozliczeń podatku dochodowego w 2023 r:

  1. od 15 lutego 2023 r. podatnicy mogą logować się do profilu na portalu podatkowym
    i uzyskać przygotowaną dla nich deklarację np. PIT-37, PIT-36 

 

  1. do 2 maja 2023 r. jest to czas na modyfikację, odrzucenie lub akceptację deklaracji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów (KAS) lub złożenie zeznania podatkowego we właściwym US – elektronicznie lub w wersji drukowanej

Więcej informacji na stronie www.krus.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

 

artykuł nr 90

Przerwa w dostawie wody w m. Konieczki 01.02.2023 r.