artykuł nr 96

Zwrot podatku akcyzowego - nabór wniosków w lutym

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien:

- w terminie od 01 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami ) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023r. wynosi:
110,00zł * ilość ha użytków rolnych oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będą przyjmowane od 1 lutego 2023r. do 28 lutego 2023r.
w budynku Urzędu Gminy Panki. Po w/w terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie po okazaniu oryginałów pracownikowi) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku oraz dokument kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie DJP bydła za rok 2022.

Realizacja wniosków nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2023r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy Panki (pokój nr. 6) lub na stronie internetowej (plik PDF poniżej).
Dodatkowych informacji udziela: Edyta Łabuza (pokój nr. 6, tel. 34 317-90-35 wew.37)

artykuł nr 97

KONSULTACJE SPOŁECZNE MIESZKAŃCÓW - Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Panki na lata 2023-2030

Wójt Gminy oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach informuje o trwających konsultacjach społecznych opracowywanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Panki na lata 2023-2030. Uwagi do opracowywanego dokumentu można zgłaszać do 23.02.2023 roku.

Założenia, cele strategiczne i wynikające z nich cele operacyjne wywodzić się będą ze zdiagnozowanych w gminie Panki kluczowych problemów społecznych, do rozwiązania których należy dążyć poprzez modyfikację albo zmianę stanu niepożądanego na pożądany lub poprzez utrzymanie i polepszanie pozytywnie ocenianej sytuacji aktualnej.


Termin konsultacji:
Konsultacje społeczne mieszkańców zostaną przeprowadzone dnia 23.02.2023 roku w godz. 14.00 do 16.00 w sali narad w Urzędzie Gminy w Pankach , ul Tysiąclecia 5.

Konsultacje społeczne w formie ankiety prowadzone są poprzez:
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych wraz z ankietą uwag i propozycji oraz dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji do wglądu :

  1. w formie papierowej

- w sekretariacie Urzędu Gminy w Panki, ul. Tysiąclecia 5 (pokój 15) w godzinach pracy urzędu
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Panki, ul. Tysiąclecia 5 w godzinach pracy jednostki.    

  1. w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

- Gminy Panki www.bip.panki.pl

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach www. gopspanki.bip.gov.pl

Uwagi i opinie do projektu części diagnostycznej Strategii można składać w formie uzupełnionej ankiety do dnia 23.02.2023 roku:
1) w wersji papierowej:

a) w sekretariacie Urzędu Gminy w Panki, ul. Tysiąclecia 5 (pokój 15) w godzinach pracy urzędu
b) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Panki, ul. Tysiąclecia 5 w godzinach pracy jednostki

c) podczas trwania konsultacji społecznych mieszkańców dnia 23.02.2023 roku w godzinach od 14.00 do 16.00 w Sali narad w Urzędzie Gminy w Pankach, ul. Tysiąclecia 5


2) w wersji elektronicznej 

                                                        Wójt Gminy                                                                                                                               /-/ Urszula Bujak

Kierownik GOPS

/-/ Magdalena Tomczyk

artykuł nr 98

Informacja o naborze wniosków w konkursie Śląskie NOWEFIO

obrazek
artykuł nr 99

Opieka wytchnieniowa - 2023

Pogram uruchamiany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ma on na celu wsparcie członków rodzin bądź osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z póź. zm.) albo

orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 

Osobie niepełnosprawnej objętej programem opieki wytchnieniowej zostanie zapewniona opieka w zakresie adekwatnym do jej indywidualnych potrzeb, wynikających z karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”.

Opieka wytchnieniowa świadczona będzie w formie dziennej, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit usług opieki wytchnieniowej na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin usługi świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Uczestnik programu któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

 

Wymagane dokumenty:

· Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

· Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.

· Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka

· Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

· Oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia

 

Osoby zainteresowane wsparciem w formie usług opieki wytchnieniowej proszone są o składanie niżej wymienionych dokumentów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach ul. Tysiąclecia 5.

 

Więcej informacji pod adresem :

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

https://jakiwniosek.pl/wnioski/zdrowie/opieka-wytchnieniowa/panki

 

artykuł nr 100

Zarządzenie Nr 0050.16.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu planowanego do realizacji w 2023 roku