artykuł nr 106

Ferie zimowe na sportowo

obrazek
artykuł nr 107

Nabór wniosków o zakup węgla na rok 2023

Rusza nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców na rok 2023. Wniosek dostępny jest do pobrania poniżej oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Panki w pokoju nr 14 I piętro.

UWAGA !!! W ramach zakupu preferencyjnego na 2023 rok osoba uprawniona do dodatku węglowego będzie mogła kupić nie więcej niż 1,5 tony, lecz w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony to, o ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego do dnia 31 grudnia 2022 r. można powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r.,tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku – maksymalnie do ilości 3 ton.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Panki w pokoju nr 14 I piętro.

Wnioski o zakup paliwa stałego będą przyjmowane do dnia: 15 kwietnia 2023 roku 

artykuł nr 108

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.61.2022 z dnia 20.12.2022 roku

artykuł nr 109

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Wójt Gminy Panki przypomina przedsiębiorcom o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Wójt Gminy Panki informuje zgodnie z art. 6 ust. 1, że Urząd Gminy przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) Gmina ma obowiązek prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania obowiązków wynikających z ww. ustawy.

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w wyniku, której powstają odpady komunalne zobowiązany jest podpisać umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, zakłady pracy, lokale gastronomiczne, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp. W sytuacji, gdy część nieruchomości jest zamieszkała przez mieszkańców a część przeznaczona na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy oraz zawrzeć odrębną umowę na wywóz odpadów komunalnych wytworzonych poza gospodarstwem domowym.  Niedopuszczalne jest zbieranie i odbiór odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwie domowym łącznie z odpadami pochodzącymi z prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przedstawienia kopii umowy zawartej z podmiotem odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej (RDR dostępny na stronie internetowej bip.panki.pl w zakładce Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi) oraz dowodów uiszczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Dokumenty można dostarczyć do Urzędu Gminy w następujący sposób:

- ePUAP lub pocztą elektroniczną sekretariat@panki.pl

- listownie na adres: Urząd Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki

-osobiście w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr. 2 lub na sekretariacie.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Panki, które nie dostarczą ww. dokumentów zostaną wezwane listownie do przedłożenia umowy oraz dowodów uiszczenia opłaty.

Brak posiadania aktualnych umów odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

- karą grzywny na podstawienie art. 10 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519),
- wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519).

 

Wójt Gminy Panki

artykuł nr 110

Ankieta nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Panki

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 27 grudnia 2022 roku do 30 grudnia 2022 roku, na terenie Gminy Panki realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych .
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku.
https://mieszkancypanki.webankieta.pl/