artykuł nr 111

Prognoza niebezpiecznych zjawisk - województwo śląskie

obrazek
artykuł nr 112

WAŻNE !! PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

W związku z przystąpieniem Gminy Panki do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych Wójt Gminy Panki informuje, że wnioski o zakup paliwa stałego będą przyjmowane do dnia: 10 grudnia 2022 roku w pokoju nr 17 I piętro Urzędu Gminy Panki.

artykuł nr 113

Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

artykuł nr 114

Wniosek o zakup paliwa stałego

Wójt Gminy Panki na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informuje o przystąpieniu Gminy Panki do w/w zakupu do dnia 31 grudnia 2022 roku.

W ramach zakupu preferencyjnego węgiel będzie mogła nabyć osoba fizyczna: 

1) której gospodarstwo domowe spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;

2) której gospodarstwo domowe nie zakupiło węgla na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł w ilości co najmniej 1,5 tony;

3) która złoży w terminie wniosek o zakup preferencyjny na potrzeby zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstwa domowego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej).

W związku z powyższym wnioski o zakup preferencyjny można składać w Urzędzie Gminy Panki w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 17 i pokoju nr 14.

Wnioski do pobrania dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Panki oraz na stronie internetowej Urzędu: www.bip.panki.pl

artykuł nr 115

Obwieszczenie dot. zadania inwestycyjnego pn."Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokietnica) - Wielopole".