artykuł nr 116

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2022 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Panki zawiadamia, w związku z podjęciem w dniu 22 czerwca 2022 r. uchwały nr 39.256.2022 Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ze od dnia 1 sierpnia 2022 r. wprowadzona została nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od dnia 01.08.2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 28,00 zł. miesięcznie natomiast stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady, zbierane i odbierane w sposób selektywny, z uwzględnieniem zniżki za posiadanie przydomowego kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów wynosi 27,00 zł. miesięcznie. Zgodnie z treścią w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji. W związku ze zmian stawki opłaty właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji.

 

                                                                                                                    /Wójt Gminy Panki/

artykuł nr 117

INFORMACJA

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY PANKI I PRZYSTAJŃ

 

 

Urząd Gminy Panki informuje mieszkańców Gminy Panki i Przystajń, iż wykonawca instalacji solarnych Antinus Sp. z o. o. na podstawie podpisanej umowy
z Gminą Panki nie może żądać od użytkowników instalacji solarnych zapłaty za jej serwis oraz wymiany płynu solarnego.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie do tut. Urzędu Gminy wszelkich prób poboru jakichkolwiek opłat przez w/w wykonawcę.

 

 

/Wójt Gminy Panki/

artykuł nr 118

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Prosimy o nieuiszczanie opłat firmie Antinus Sp. z o.o. za usługi serwisowe. 

 

 

/ Wójt Gminy Panki/

artykuł nr 119

Informacja - Segregowanie odpadów komunalnych


artykuł nr 120

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki