artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki.

artykuł nr 2

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki (obszarów w obrębach Panki i Zwierzyniec III)

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o przystąpieniu do opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki (obszarów w obrębach Panki i Zwierzyniec III) oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o przystąpieniu do opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki