artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki obszarów w obrębie Aleksandrów, Jaciska, Janiki, Kawki, Konieczki, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec III oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmian studium

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki obszarów w obrębie Kawki, Panki i Zwierzyniec III oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmian studium

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki (obszary w obr. Aleksandrów i Janiki)” oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium

artykuł nr 4

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki (obszary w obrębie Aleksandrów, Jaciska, Janiki, Kawki, Konieczki, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec III) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 50.334.2023 z dnia 26.06.2023 r.

artykuł nr 5

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki (obszary w obrębie Kawki, Panki, Praszczyki) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 50.333.2023 z dnia 26.06.2023 r.