artykuł nr 1

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki, Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów.

Nazwa Beneficjenta:  Gmina Panki

Wartość projektu:  5 503 349,71

Wartość dofinansowania:  1 805 530,82

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 RIT Subregionu Północnego

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

artykuł nr 2

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV

Poprawa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Praszczyki, Kałmuki, Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów.

 

Cel projektu:Zwiększenie odsetek ludności Gminy Panki korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych poprzez rozwój systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie Gminie Panki.
Beneficjent:Gmina Panki