artykuł nr 1

Skarbnik Gminy

Agnieszka Balas tel. (034) 317-90-35 wew. 36

Do zadań Skarbnika w szczególności należy:

  1. zapewnienie realizacji polityki finansowej Gminy;
  2. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków głównego księgowego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości ;
  3. nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Gminy i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania;
  4. zapewnienie sporządzania terminowej i rzetelnej sprawozdawczości budżetowej;
  5. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych Gminy oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
  6. nadzorowanie spraw związanych z wymiarem i egzekucją z tytułu podatków i opłat lokalnych;
  7. nadzorowanie windykacji należności pieniężnych Gminy;
  8. nadzorowanie gospodarowania środkami funduszy Gminy.