artykuł nr 1

URZĄD STANU CYWILNEGO

URZĄD STANU CYWILNEGO Zastępca Kierownika USC - Sylwia Ślązak pok. nr 18 42-140 Panki
ul. Tysiąclecia 5 tel. (034) 317 90 35 wew. 28 realizacja zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego wynikające z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

1. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.

a)Zawarcie małżeństwa. Wymagane dokumenty:- panna/kawaler:odpisy skrócone aktów urodzenia, dowody osobiste,- rozwiedzeni dodatkowo:odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,- wdowiec/wdowa dodatkowo:odpis skrócony aktu zgonu małżonka,odpis skrócony aktu poprzedniego małżeństwa. Opłata skarbowa: sporządzenie aktu 84 zł.

b)Rejestracja urodzeń. Wymagane dokumenty:karta zgłoszenia urodzenia noworodka,odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców,dowody osobiste rodziców dziecka. W przypadku urodzenia dziecka przez pannę - odpis skrócony aktu urodzenia matki.

c)Rejestracja zgonów: Wymagane dokumenty:karta zgonu wydana przez lekarza stwierdzającego zgon,dowód osobisty osoby zmarłej,w przypadku zgonu mężczyzny w wieku do 50 lat książeczka wojskowa. 

2. Wydawanie decyzji i postanowień zezwalających na:
- zawarcie małżeństwa przed upływem ustalonego okresu wyczekiwania,
- sprostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,
- uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego,
- odtworzenie treści aktu stanu cywilnego,
- przeglądanie ksiąg,
- zarejestrowanie w polskich księgach urodzenia, małżeństwa lub zgonu, które nastąpiłyza granicą  i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
- transkrypcję aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą lub wzmianki dodatkowej,  wpisywanie treści wypisów do ksiąg stanu cywilnego z księgi utraconej,
- zastąpienie zniszczonej lub jej części odpisem /wtóropisem/,

3. Przyjmowanie oświadczeń o:
- braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- wstępowaniu w związek małżeński,
- wyborze nazwiska, jakie będą nosić po zawarciu małżeństwa mężczyzna, kobieta, dzieci,
- powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
- uznaniu dziecka,
- nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
- zmianie imienia dziecka przed upływem 6-ciu miesięcy od daty sporządzenia aktu,
- wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego.

4. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów:
- wydawanie odpisów z aktu stanu cywilnego i zaświadczeń o dokonanym wpisie lub braku wpisu, o braku księgi lub aktu,
- występowanie z wnioskiem o unieważnienie aktu w przypadku istnienia dwóch lub więcej aktów dot. tej samej osoby, stwierdzających to samo zdarzenie,
- odnotowywanie w aktach wzmianek dodatkowych i przypisków,
- przekazywanie zawiadomień do innych USC oraz określonych w przepisach organów i instytucji o sporządzanych aktach i zmianach w tych aktach,
- wydawanie zaświadczeń stwierdzających zdolność prawną obywatela polskiego do czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego za granicą,
- prowadzenie akt zbiorowych.

5.Dbanie o należyte przechowywanie, zabezpieczenie i konserwację ksiąg stanu cywilnego,   skorowidz oraz akt zbiorowych.

6. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.