artykuł nr 1

GOSPODARKA GRUNTAMI

Aneta Antczak

Inspektor ds. gospodarki gruntami pok. nr 4 tel. (034) 317 90 35 wew. 38

Zadania własne

I.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Nabywanie na mocy ustawy na mienie komunalne mienia państwowego. 2. Wnioskowanie o przekazanie na mienie komunalne mienia państwowego. 3. Sprzedaż nieruchomości, zmiana i zrzeczenie się, oddawanie w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczanie, oddawanie w trwały zarząd, a także obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenie jako wkłady pieniężne ( aporty) do spółek. 4. Dokonywanie darowizn nieruchomości między skarbem państwa a gminą. 5. Dokonywanie z wzajemnością sprzedaży gruntów po cenie obniżonej pomiędzy skarbem państwa a gminą. 6. Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości. 7. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości. 8. Podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem. 9. Ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów. 10. Ustalanie sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. 11. Ustalanie opłat za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd. 12. Ustalanie trwałego zarządu. 13. Wygasanie trwałego zarządu. 14. Wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. 15. Składanie wniosków o ujawnienie w księdze wieczystej praw gminy do gruntów wydzielonych pod drogi. 16. Wypłacanie odszkodowań za działki gruntów wydzielonych pod drogi. 17. Możliwość dokonywania scalania i podziału nieruchomości. 18. Korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości. 19. Ustalanie opłat adiacenckich. 20. Wydawanie postanowień i decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

II.GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI SKARBU PAŃSTWA.

1. Przejmowanie nieodpłatnie w drodze umowy nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 2. Przejmowanie nieodpłatnie na własność gminy budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży i infrastrukturę mieszkaniową do zasobów komunalnych wraz z przynależnymi gruntami. 3. Sprzedawanie i nabywanie nieruchomości z upoważnienia i na zlecenie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na podstawie Umowy z dnia 7 grudnia 1993 roku z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa. 1. Dokonywanie sprzedaży i wydzierżawianie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa każdorazowo zadysponowanych przez Agencję. 2. Sporządzanie programu zagospodarowania mienia Agencji. 3. Wydawanie zaświadczeń o niemożności sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych stosownie do postanowień art.47 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniach społecznych rolników ( tj. Dz. U. Nr 71 poz.342 z 1993 roku). 4. Wystawianie faktur VAT związanych ze sprzedażą mienia komunalnego. 5. Zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, które mają być sprzedane. 6. Pobieranie należności powstałych z umów cywilno-prawnych, w tym również umów zawartych przed zawarciem niniejszej umowy oraz ich windykacja. 7. Dokonywanie czynności prawnych zmierzających do zmiany lub rozwiązania zawartych umów w przypadkach gospodarczo uzasadnionych.

III.OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH.

1. Wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 2. Sporządzanie projektów planów gospodarowania gruntami w sferach ochronnych. 3. Obejmowanie ochroną niektórych gruntów rolnych.

IV.ZAGOSPODAROWANIE WSPÓLNOT GRUNTOWYCH.

1. Zatwierdzanie statutu spółki oraz jej zmiany. 2. Zatwierdzanie planu zagospodarowania i rejestru użytkowania gruntów i urządzeń spółki. 3. Tworzenie spółek przymusowych, nadawanie im statutu. 4. Wyrażanie zgody na zbycie ,zmianę oraz przeznaczenie na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych. 5. Zatwierdzenie aktu zbycia udziału we wspólnocie. 6. Określenie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych gminy oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata. 7. Nadawanie nazw ulic i placów, oraz prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej budynków.

V.KRUS.

1. Kompletowanie wniosków emerytalno- rentowych. 2. Przekazywanie obwieszczenia o składkach KRUS. 3. Sporządzanie zeznań świadków poświadczających pracę w rolnictwie.

VI.OCHRONA ŚRODOWISKA.

1. Prowadzenie rejestru opłat za wydobycie kopaliny ( glina, żwir ). 2. Opiniowanie planu ruchu do kopalin. 3. Wprowadzenie ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie przyrody. 4. Zatwierdzanie projektu planu zagospodarowania gruntami rolnymi w strefach ochronnych. 5. Ochrona gruntów rolnych i leśnych.