artykuł nr 1

PLANOWANIE PRZESTRZENNE, BUDOWNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Grzyb Paweł - podinspektor ds. planowania przestrzennego, budownictwa i ochrony środowiska
pok. nr 11 tel. (034) 3179035 wew. 25

Zadania własne

1. Ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu gminy. 2. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 3. Sporządzanie studium. 4. Podejmowanie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określając granice obszaru objętego planem, przedmiot i zasięg jego ustaleń. 5. Przyjmowanie wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 6. Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z procedurą ustaloną w ustawie. 7. Uzgadnianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z gminami sąsiednimi. 8. Podejmowanie uchwały o uwzględnieniu lub odrzuceniu protestu. 9. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 10. Dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. 11. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 12. Wydawanie decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 13. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 14. Udostępnianie do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz umożliwianie otrzymania wypisów z tego planu. 15. Uwzględnianie w studium uwarunkowań i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. 16. Zapewnienie w studium uwarunkowań i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy warunków utrzymania równowagi przyrodniczej, racjonalną gospodarkę zasobami przyrodniczymi środowiska i ochronę walorów krajobrazowych oraz warunków klimatycznych.