artykuł nr 1

EWIDENCJA LUDNOŚCI

WŁODZIMIERZ WYSTALSKI podinspektor d/ s meldunkowych i wojskowych pok. nr 12 tel. (034) 317 90 35 wew.26 Zadania własne I. W ZAKRESIE SPRAW OBYWATELSKICH. 1. Zameldowania i wymeldowania. 2. Aktualizacja kart KOM poprzez nanoszenie wszelkich zmian typu: wyjaśnienie rozbież-ności, zmiana numeru ewidencyjnego, odnotowanie zmian wynikających z USC ( tj.małżeństwa, rozwody, zgony),zakładanie kart KOM noworodkom. 3. Przygotowywanie i weryfikacja spisów i wykazów dla różnych instytucji i potrzeb wła-snych np. wykaz zmarłych podatników dla Urzędu Skarbowego, Wykaz mieszkańców dla potrzeb ZOZ-u związanych z reformą służby zdrowia, wykaz dzieci do szkół itp. 4. Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących migracji ludności. 5. Przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia spisów powszechnych, spisów rolnych, mikrospisów i itp. 6. Egzekwowanie dyscypliny meldunkowej w stosunku do osób mieszkających na terenie gminy bez zameldowania i w nowych budynkach nie przekazanych do użytkowania. 7. Współpraca z instytucjami typu: Sąd, Komornik, Policja i inne Urzędy Administracji w zakresie przekazywania informacji osobowo-adresowych. 8. Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej. 9. Ochrona danych osobowych. 10. Prowadzenie stałego rejestru wyborców. 11. Przygotowanie spisów wyborców ( wyjaśnianie rozbieżności, nadawanie meldunków do Wojewódzkiego Biura Wyborczego, przekazywanie spisów Komisjom Obwodowym. 12. Prowadzenie Komputerowej Bazy Ewidencji Ludności : a) dołożenie wszelkich starań w celu zabezpieczenia danych osobowych przed : dostę-pem do nich przez osoby niepowołane, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, b) zachowanie w tajemnicy ( zarówno w czasie zatrudnienia jak też po jego ustaniu) da-nych osobowych do których ma Pan dostęp w związku z zatrudnieniem przy ich przetwarzaniu, c) zastępstwo w prowadzeniu Komputerowej Bazy Pojazdów, które będzie Pan pełnił w przypadku czasowej nieobecności pracownika d/ s komunikacji – Pani Rozalia Heru-dzińska. d) zapoznanie się i postępowanie zgodnie z instrukcjami : - „ Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych dla elek-tronicznej bazy ewidencji ludności Gminy Panki”, - „ Zasady zarządzania systemem ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Panki”, - „ Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w syste-mie elektroniczna ewidencja pojazdów Gminy Panki „, - „ Zasady zarządzania systemem elektroniczna ewidencja pojazdów Gminy Panki „. 13. Pełnienie funkcji „ Administratora Bezpieczeństwa Informacji” , który odpowiedzialny jest za : - bezpieczeństwo informacji danych osobowych, w tym w szczególności za przeciw-działanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naru-szeń w systemie zabezpieczeń, - właściwy nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelnienia użytkownika systemu informatycznego oraz kontroli dostępu do danych. II. W ZAKRESIE SPRAW WOJSKOWYCH. 1. Przygotowywanie i przeprowadzanie rejestracji i poboru. 2. Przygotowywanie decyzji dotyczących uznania żołnierzy i poborowych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i sprawujących opiekę. 3. Przyznawanie świadczeń pieniężnych żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe. 4. Prowadzenie spaw związanych z Akcją Kurierską, w tym : ? aktualizacja dokumentacji ? organizowanie szkoleń i treningów ? nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych 5. Doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 6. Rozplakatowanie obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 7. Współpraca z Wojskowymi Komendami Uzupełnień w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego. III. W ZAKRESIE SPRAW OBRONNYCH. 1. Przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony. 2. Organizowanie wykonania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, ustalonych przez Komitet Obrony Kraju, w tym związanych z podwyższeniem gotowości obrony państwa. 3. Przygotowywanie i realizacja przedsięwzięć w zakresie podnoszenia gotowości obronnej państwa. 4. Prowadzenie szkolenia ogólnoobronnego 5. Opracowywanie sprawozdań rocznych w realizacji zadań w zakresie obronności. 6. Prowadzenie rejestrów dotyczących tajnej kancelarii.