artykuł nr 1

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Jerzy Kiepura

Podinspektor d/ s działalności gospodarczej pok. nr 11 tel. (034) 317 90 35 wew. 25

Zadania własne

1. Wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. 2. Informowanie organ PIW o otrzymaniu zawiadomienia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej. 3. Wydawanie decyzji podjętej z urzędu lub na wniosek policji, lekarza weterynarii albo inspektora Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce o odebraniu zwierzęcia, które jest rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane, czasowo lub na stałe i przekazanie go do schroniska dla zwierząt lub pod opiekę innej osoby lub instytucji. 4. Rozporządzanie odebranym zwierzęciem stosownie do okoliczności, w szczególności oddanie do schroniska, sprzedanie lub nieodpłatnie przekazanie na własność odpowiedniej osobie lub instytucji. 5. Przekazywanie niezwłocznie inspektorowi Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin otrzymanego zawiadomienia o wystąpieniu organizmu szkodliwego, podlegającego zwalczaniu. 6. Stwierdzanie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. 7. Prowadzenie targowisk i pobieranie opłat. 8. Zezwalanie na prowadzenie targowisk przez inne podmioty gospodarcze. 9. Ewidencjonowanie działalności gospodarczej. 10. Określanie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych. 11. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 12. Wydawanie postanowień na wydanie zezwolenia dotyczącego sprzedaży napojów alkoholowych. 13. Prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 14. Prowadzenie rejestru przypisów wpłat na sprzedaż napojów alkoholowych. 15. Kompletowanie dokumentów celem naliczenia stosownej opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych. 16. Wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.