artykuł nr 1

KADRY I SPRAWY ORGANIZACYJNE

ANETA MAZUR  inspektor d/ s kadr i sekretariatu pok. nr 15 tel. (034) 317 90 35 wew. 21 Zadania własne 1. Prowadzenie kancelarii. 2. Prowadzenie ewidencji pracowników Urzędu Gminy. 3. Prowadzenie akt osobowych. 4. Sporządzanie list obecności. 5. Sporządzanie dokumentacji kadrowej typu: zaświadczenie o zatrudnieniu, zmiana wysokości dodatku stażowego, nagrody jubileuszowe, przeszeregowania. 6. Opracowywanie sprawozdań w tym Z-01. 7. Obsługa centrali telefonicznej. 8. Obsługa urządzeń usprawniających pracę sekretariatu typu: fax , ksero, komputer
i inne. 9. Zakup materiałów biurowych. 10. Zakup środków chemicznych. 11. Prowadzenie ewidencji pism i aktów normatywnych oraz przekazywanie pracownikom
urzędu zadań z ich zakresu. 12. Sporządzanie pism. 13. Przyjmowanie i rozdzielanie poczty i prasy. 14. Odnoszenie korespondencji do Urzędu Pocztowego. 15. Prowadzenie ewidencji delegacji pracowników. 16. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownictwo Urzędu.