artykuł nr 1

Kompetencje Sekretarza Gminy Panki

Funkcję Sekretarza Gminy Panki pełni Krystyna Kubat tel. (034) 317-90-35 wew. 23

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

 1. kierowanie pracą urzędu;
 2. dekretowanie korespondencji wpływającej do urzędu;
 3. zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania urzędu;
 4. opracowywanie projektu zmian struktury organizacyjnej i projektu regulaminu organizacyjnego urzędu i innych  aktów wewnętrznych w zakresie organizacji urzędu;
 5. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami;
 6. koordynacja spraw w zakresie dostępu do informacji publicznej;
 7. organizowanie pracy i uczestnictwo w pracy  komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowiska urzędnicze;
 8. opiniowanie statutów i regulaminów jednostek organizacyjnych gminy i prowadzenie ich zbioru;
 9. ustalanie dla pracowników zakresów obowiązków;
 10. usprawnianie pracy urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr;
 11. kontrola dyscypliny pracy;
 12. współpraca z Radą Gminy ;
 13. nadzór nad prowadzeniem rejestrów i zbiorów aktów prawa miejscowego;
 14. nadzór nad prowadzeniem rejestru i rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji;
 15. informowanie mediów o działalności, programach i pracy Rady Gminy, Wójta i Urzędu oraz zapewnienie dziennikarzom dostępu do informacji w granicach przewidzianych przepisami ustaw: Prawo Prasowe, ustawa o ochronie danych osobowych;
 16. załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wykonywanie innych czynności administracyjnych - na podstawie udzielonych imiennie upoważnień;
 17. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w granicach udzielonych pełnomocnictw;
 18. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców;
 19. poświadczanie pozostawania osoby przy życiu,
 20. organizowanie i nadzorowanie działalności prowadzonych przez Gminę placówek oświatowych.

 

Dostępne kategorie:
CV
Kompetencje