artykuł nr 1

Projekty Uchwał na 49.2023 Sesję Rady Gminy Panki

artykuł nr 2

Projekty Uchwał na 48.2023 Sesję Rady Gminy Panki

Załączniki:
8.12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 63 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
8.11. Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku 59 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
8.10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
8.9. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2022-2035 937 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
8.8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Panki 405 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
8.7. Projekt uchwały w sprawie dopłaty do dwóch taryfowych grup odbiorców usług 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
8.6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki, położonej w miejscowości Ślusarze, obręb Janiki, gmina Panki 78 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
8.5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kałmuki, gmina Panki 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
8.4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 290 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
8.3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Panki na lata 2023-2030 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
8.2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2030 523 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
8.1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 497 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Projekty Uchwał na 47.2023 Sesję Rady Gminy Panki

artykuł nr 4

Projekty Uchwał na 46.2022 Sesję Rady Gminy Panki

Załączniki:
6.8. Projekt Uchwały w sprawie budżetu na rok 2023 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
6.7. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2023-2035 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
6.6. Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
6.5. Projekt Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2022-2035 965 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
6.4. Projekt Uchwały w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także dla nauczycieli... 103 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
6.3. Projekt Uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej dzieciom do lat trzech zamieszkałym na terenie Gminy Panki w żłobk... 171 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
6.2. Projekt Uchwały w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Panki 436 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
6.1. Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki przyjętego uchwałą Nr 27.193.2021 Rady Gminy Panki z dnia 28 czerwca 2021 r. ... 147 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Projekty Uchwał na 45.2022 Sesję Rady Gminy Panki

Załączniki:
7.1. projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Panki na rok szkolny 2022-2023 63 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7.2. projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7.3. projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy 46 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7.4. projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy 46 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7.5. projekt uchwały w sprawie skargi na kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7.6. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 81 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7.7. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 370 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7.8. projekt uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów Wójta Gminy Panki dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Panki 150 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7.9. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7.10. projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2022-2035 996 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7.11. projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zwolnień podatkowych 137 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7.12. projekt uchwały w sprawie podatku transportowego 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dostępne podkategorie:
Konsultacje społeczne