artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PANKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki

artykuł nr 2

Formularze do pobrania

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PANKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 253/7 w miejscowości Praszczyki, gmina Panki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PANKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 5

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY PANKI o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla działki 253/7 w miejscowości Praszczyki, gmina Panki