artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PANKI o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Janiki, gmina Panki"

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PANKI o uchwaleniu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla terenów w miejscowości Janiki, Konieczki, Panki, i Cyganka"

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PANKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PANKI o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki.

artykuł nr 5

Zmiana Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki -2011 rok