artykuł nr 1

Uchwała Nr 4200/VII/31/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Panki wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

artykuł nr 2

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem

artykuł nr 3

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2023-2035

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 0050.154.2022 w sprawie projektu Uchwały budżetowej gminy na rok 2023 wraz z uzasadnieniem

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 0050.155.2022 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2023-2035