artykuł nr 1

Uchwała Nr 4200/VII/55/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0050.27.2023 w sprawie przedłożenia informacji o  wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2022 rok

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 0050.26.2023 w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

artykuł nr 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Panki za 2022 r.

Dostępne kategorie:
I półrocze
Roczne