artykuł nr 1

Uchwała Nr 4200/VII/57/2024 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Panki z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przedłożenia informacji o  wykonaniu planu finansowego rachunku środków „Funduszu Pomocy” na 2023 rok

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 0050.25.2024 Wójta Gminy Panki z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przedłożenia informacji o  wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 0050.24.2024 Wójta Gminy Panki z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Panki za 2023 rok