artykuł nr 1

Oferta realizacji zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

artykuł nr 2

PZM DLA SUBREGINU PÓŁNOCNEGO WOJEÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zapraszamy na III Konsultacje społeczne PZM Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi do projektu można składać od 09 października do 29 października 2023 r. pod adresem e-mail: konsultacje@lpw-grupa.pl

Spotkania konsultacyjne dla mieszkańców odbędą się w następujących terminach:

16.10.2023 r. o godz. 17:00-19:30 w Przyrowie,

Urząd Gminy w Przyrowie ul. Częstochowska 7 (sala sesyjna)


17.10.2023 r. o godz. 17.00-19.30, w Kłobucku,

Starostwo Powiatowe  ul. Skorupki 46A sala 214

 

18.10.2023 r. o godz. 17.00-19.00 w Myszkowie,

Starostwo Powiatowe przy ul. Pułaskiego 6 pok. nr. 19 (sala sesyjna)

Ponadto dokument został wywieszony na BIP związku:  https://bip.subregion-polnocny.pl/komunikaty-i-ogloszenia/ oraz na stronie https://www.subregion-polnocny.pl/iii-etap-konsultacji-spolecznych-planu-zrownowazonej-mobilnosci-dla-subregionu-polnocnego-wojewodztwa-slaskiego.

artykuł nr 3

Przeprowadzenie konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, roczny program współpracy.

W związku z powyższym Wójt Gminy Panki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Gminy Panki do przedkładania propozycji zadań oraz uwag do projektu programu współpracy na 2024 r.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o załączony projekt programu na „Formularzu zgłaszania uwag dotyczących projektu uchwały”

Wszelkie wnioski, propozycje i opinie dotyczące projektu można zgłaszać do Kierownika Inspektoratu Organizacyjnego Urzędu Gminy Panki zajmującego się sprawami współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w okresie do 28 września 2023 r. : telefonicznie (pod numerem telefonu 34 317 90 35 wew. 27), drogą mailową na adres: rada.gminy@panki.pl, listownie lub osobiście (adres: Gmina Panki, 42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 5 - pokój nr 14).

artykuł nr 4

Petycja w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej, sieci 5 G

artykuł nr 5

Petycja dotycząca lokalizacji w obrębie Panki