artykuł nr 6

Petycja w sprawie budowy drogi asfaltowej lub utwardzenia i naprawy drogi gruntowej w m. Zwierzyniec Trzeci

artykuł nr 7

Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej wśród lokalnej społeczności dotyczącej transplantacji

artykuł nr 8

Oferta realizacji zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

artykuł nr 9

Petycja - dostęp do danych przestrzennych i ich zbiorów

artykuł nr 10

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PANKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 ROK

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, roczny program współpracy.

W związku z powyższym Wójt Gminy Panki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Gminy Panki do przedkładania propozycji zadań oraz uwag do projektu programu współpracy na 2023 r.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o załączony projekt programu na „Formularzu zgłaszania uwag dotyczących projektu uchwały”

Wszelkie wnioski, propozycje i opinie dotyczące projektu można zgłaszać do Kierownika Inspektoratu Organizacyjnego Urzędu Gminy Panki zajmującego się sprawami współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w okresie do 7 października 2022 r. : telefonicznie (pod numerem telefonu 34 317 90 35 wew. 27), drogą mailową na adres: rada.gminy@panki.pl, listownie lub osobiście (adres: Gmina Panki, 42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 5 - pokój nr 14).