artykuł nr 6

Petycja w sprawie planowanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 7

Petycja w sprawie planowanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 8

Petycja w sprawie budowy drogi asfaltowej lub utwardzenia i naprawy drogi gruntowej w m. Zwierzyniec Trzeci

artykuł nr 9

Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej wśród lokalnej społeczności dotyczącej transplantacji

artykuł nr 10

Oferta realizacji zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie