artykuł nr 21

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Panki, trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia jej wykorzystania

artykuł nr 22

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

artykuł nr 23

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Panki na realizację "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki" na lata 2017-2021

artykuł nr 24

Projekt uchwały w sprawie dopłaty do trzech taryfowych grup odbiorców usług

artykuł nr 25

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę