artykuł nr 41

Projekt uchwały w sprawie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku

artykuł nr 42

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2017-2025

artykuł nr 43

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

artykuł nr 44

Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na rok 2017

artykuł nr 45

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Panki