artykuł nr 1

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Panki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Panki

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Panki
ul. Tysiąclecia 5
42-140 Panki
tel. 34 317 90 35
e- mail: sekretariat@panki.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2003 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019 r.

Status pod względem zgodności 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

Pliki generowane w programach zewnętrznych: programy księgowe, programy legislacyjne, treści obligatoryjne tj. wzory wniosków itp.

Pliki udostępniane w dalszej przeszłości lub pliki regularnie aktualizowane  pliki te, dostosowywane są podczas wprowadzania kolejnych zmian na stronach.

Serwis zawiera pliki PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości są one poprawiane.

Pliki sporządzane „odręcznie” np. oświadczenia majątkowe, dokumenty przetargowe itp.

Poprawienie dostępności tych plików niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Skróty klawiaturowe 

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.01.27

Data aktualizacji oświadczenia: 2023-03-31

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Redaktor BIP, sekretariat@panki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3179035. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki, mieści się przy ulicy Tysiąclecia 5. Budynek dwukondygnacyjny, częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście do części budynku (pokoje od 11 do 19) poprzedzają  schody prowadzące na piętro; budynek nie posiada windy. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Dostosowana jest również łazienka dla osób niepełnosprawnych znajdująca się na parterze.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak tłumacza języka migowego.