artykuł nr 6

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 693 019 S w miejscowości Konieczki, Gmina Panki"

artykuł nr 7

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu dotyczącym wykonania zadania pn.: "Przebudowa linii napowietrznej nn oświetlenia ulicznego w m-ci Konieczki, gm. Panki

artykuł nr 8

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie " Budowa kotłowni węglowej w budynku Szkoły Podstawowej w Konieczkach"

artykuł nr 9

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie " Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki"

artykuł nr 10

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa wodociągu w miejscowości Panki - ul. Częstochowska i ul. Polna"