artykuł nr 1

Karty typu A
wnioski o wydanie decyzji
wnioski o udzielanie wskazań lokalizacyjnych
wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
Karty typu B
decyzje i postanowienia
wskazania lokalizacyjne
Karty typu C
projekty: polityk, strategii, planów lub programów
Karty typu D
polityki, strategie, plany lub programy
Karty typu E
raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
analizy porealizacyjne
przeglady ekologiczne
raporty o bezpieczeństwie
dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji odpadów
Karty typu F
prognozy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dokumenty zawierajace informacje o przedsiewzieciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na srodowisko na jej teretorium
opracowania ekofizjograficzne
rejestry substancji niebezpiecznych
wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
rejestr poważnych awarii
Karty typu G
wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze srodowiska
Karty typu H
zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
Karty typu I
inne dokumenty

Wyszukiwanie kart w Wykazie