artykuł nr 1

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki (obszary w obrębie Aleksandrów, Jaciska, Janiki, Kawki, Konieczki, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec III) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Panki Nr 50.334.2023 z dnia 26.06.2023 r.