artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki (obszary w obr. Aleksandrów i Janiki)” oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium