artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PANKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 253/7 w miejscowości Praszczyki, gmina Panki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko