artykuł nr 1

Zmiana Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki -2011 rok