artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PANKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko