artykuł nr 1

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego