artykuł nr 1

Uchwała Nr 4200/VII/31/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Panki wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań