artykuł nr 1

Oferta realizacji zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie