artykuł nr 1

Klauzula informacyjna - podatek

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO), (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku, str.1) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Pankach jest: Wójt Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@panki.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych tj. ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym, ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym, ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.12.2015 r. w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisów dokumentów w celu prowadzenia postępowań podatkowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych,
  • naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
  • wydawania decyzji w sprawie ww. podatków i opłat,
  • poboru i zwrotu ww. podatków i opłat,
  • wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przewidziane w przepisach prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana;
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • ograniczenia ich przetwarzania (pod warunkiem że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych zawartych w art. 18 ust. 1 a lub c rozporządzenia);
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

Administrator danych

Wójt Gminy Panki

/-/ Urszula Bujak