Projekt Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski

Projekt „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski”, współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego oraz budżetu 30 Gmin Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego.

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom gmin w powiatach częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim, miasta Częstochowy oraz zlokalizowanym na ich terenie przedsiębiorstwom i instytucjom, możliwości oraz poprawę dostępu do usług szerokopasmowych, poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej, uzupełniającej istniejącą i tworzącej nowe zasoby subregionalnej sieci szerokopasmowej.

Projekt w swoim założeniu pokryje znaczną część Subregionu Północnego siecią szkieletową, która pozwoli zapewnić dostęp do szybkiego Internetu na obszarach, gdzie infrastruktury brakuje lub jest do niej utrudniony dostęp.

Budowa infrastruktury informatycznej:

q Podniesie konkurencyjność i atrakcyjność gospodarczą regionu dla potencjalnych inwestorów.

q Umożliwi podłączenia mieszkańców i podmiotów gospodarczych w regionach.

q Pobudzi konkurencyjność na lokalnym rynku telekomunikacyjnym.

q Zmniejszy koszty funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększy
jej efektywność.

q Przyczyni się do rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz przyczyni się do rozwoju nowych usług około informatycznych.

Beneficjentami projektu jest 30 gmin i miast z Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Liderem projektu jest Gmina Miasto Częstochowa.

Przebieg światłowodu planowany jest w pobliżu terenów inwestycyjnych, co dodatkowo pozwoli pobudzić rynek telekomunikacyjny oraz zwiększyć atrakcyjność terenów dla inwestorów.

W ramach projektu zaplanowana jest budowa infrastruktury światłowodowej
o długości ok. 340 km. wraz z punktami dostępowymi, stworzenie w gminach publicznych punków bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz Centrum Zarządzania i Dystrybucji Siecią Subregionalną.

Okres przygotowania i realizacji projektu: 2011–2015 (w czasie tym przeprowadzona została notyfikacja projektu przez Komisję Europejską, z uwagi na wystąpienie pomocy publicznej).

Koszt projektu kształtuje się w wysokości 23 950 800,35 zł., gdzie wnioskowane dofinansowanie wynosi 20 238 426,30 zł. Pozostała kwota 3 712 374,05 zł. jako wkład własny została zabezpieczona w budżetach 30 Partnerów projektu.

Obecnie realizowany jest proces opracowywania i uzgadniania dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Na odcinkach gzie uzyskano niezbędne zgody i decyzje trwają prace budowlano - instalacyjne.


obrazek

INFORMACJA

Załączniki
Załącznik   489.732 KB

CZYSTE POWIETRZE DLA GMINY PANKI

Drogi Mieszkańcu!

Informujemy, że Gmina Panki przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego czyli:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- redukcji zużycia energii finalnej,

- poprawy jakości powietrza

- zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynika, że gminy które opracowały PGN, mogą brać udział w programach, których celem jest pozyskanie dofinansowania na działania takie jak:

§ termomodernizacje budynków

§ wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii

§ działania z zakresu modernizacji transportu publicznego (zmniejszające emisję)

§ modernizacja oświetlenia ulicznego

Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy Panki
w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Ankieta skierowana jest do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, a także do instytucji, zakładów oraz przedsiębiorstw, znajdujących się na terenie gminy Panki , niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców.

Ankietę w wersji papierowej można otrzymać i wypełnić w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Panki, bądź pobrać z udostępnionych poniżej załączników.

Zachęcamy również do wypełnienia ankiety on-line:

https://docs.google.com/forms/d/10Q26woEMohNNFYXyqK-GxoNXAbaC01kcSaIgasPTpdY/viewform

Termin złożenia ankiet 25.09.2015 r.

Wójt Gminy Panki

Załączniki
Ankieta Mieszkańcy   367.873 KB
Ankieta Instytucje i przedsiębiorstwa   366.311 KB

Kurenda

obrazek
Załączniki
Załącznik   23.602 KB

Wzór dowodu osobistego - ulotka informacyjna

Załączniki
Załącznik   2.442 MB