Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Uchwały Rady Gminy - rok 2018

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Utworzony: 2018-04-24 | Zmodyfikowany: 2018-04-24 14:34

2. Obsługa Rady. Kultura i zdrowie.

OBSŁUGA RADY. KULTURA I ZDROWIE

MAŁGORZATA MIKA Inspektor ds. obsługi Rady Gminy. pok. nr 17 tel. (034) 317 90 35 wew. 42 Zadania własne I.OBSŁUGA RADY GMINY. 1. Obsługa kancelaryjno - biurowa Rady Gminy. 2. Przygotowanie materiałów dla radnych. 3. Przygotowanie list obecności i list wypłat diet. 4. Przygotowanie projektów uchwał w uzgodnieniu z pracownikami merytorycznymi. 5. Ustalenie z Radcą Prawnym zgodności z obowiązującymi przepisami zaproponowanych przez pracowników merytorycznych projektów uchwał, wniosków ,postanow...

Utworzony: 2004-01-30 | Zmodyfikowany: 2018-04-24 14:03

3. Ochrona środowiska i infrastruktura techniczna

Ochrona środowiska i infrastruktura techniczna

mgr Sylwia Bielecka mgr inż.Katarzyna Chrostowska tel. (034) 317-90-35 wew. 30 I. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków w zakresie prowadzonych spraw na stanowisku: 1) realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: a)sporządzanie planów zamówień publicznych, b)przekazanie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich lub zamieszczanie na własnej stronie internetowej wstępnych ogłoszeń informacyjnych o planowanych w ciągu następnych 12 miesięcy zamówieniach, ...

Utworzony: 2004-03-16 | Zmodyfikowany: 2018-04-24 14:01

4. Działalność gospodarcza

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DANUTA WŁODARSKA Podinspektor d/ s działalności gospodarczej pok. nr 11 tel. (034) 317 90 35 wew. 25 Zadania własne 1. Wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. 2. Informowanie organ PIW o otrzymaniu zawiadomienia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej. 3. Wydawanie decyzji podjętej z urzędu lub na wniosek policji, lekarza weterynarii albo inspektora Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce o odebraniu zwierzęcia, które jest rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane, czasowo lu...

Utworzony: 2004-01-30 | Zmodyfikowany: 2018-04-24 14:00

5. Gospodarka gruntami

GOSPODARKA GRUNTAMI

inż. Aneta Antczak Inspektor ds. gospodarki gruntami pok. nr 17 tel. (034) 317 90 35 wew. 27 Zadania własne I.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 1. Nabywanie na mocy ustawy na mienie komunalne mienia państwowego. 2. Wnioskowanie o przekazanie na mienie komunalne mienia państwowego. 3. Sprzedaż nieruchomości, zmiana i zrzeczenie się, oddawanie w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczanie, oddawanie w trwały zarząd, a także obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenie jako wkład...

Utworzony: 2004-01-30 | Zmodyfikowany: 2018-04-24 13:57

6. Planowanie przestrzenne i gospodarka lokalami

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GOSPODARKA LOKALAMI

mgr inż. JOLANTA WYDMUCH Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki lokalami pok. nr 11 tel. (034) 3179035 wew. 25 Zadania własne 1. Ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu gminy. 2. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 3. Sporządzanie studium. 4. Podejmowanie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określając granice obszaru objęte...

Utworzony: 2004-01-30 | Zmodyfikowany: 2018-04-24 13:13

7. Budżet Gminy Panki na 2018 rok

Sprawozdania z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury

Utworzony: 2018-04-24 | Zmodyfikowany: 2018-04-24 12:22

8. Budżet Gminy Panki na 2018 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PANKI

Utworzony: 2018-04-24 | Zmodyfikowany: 2018-04-24 12:20

9. Aktualności - rok 2018

Ostrzeżenia meteorologiczne

Utworzony: 2018-01-17 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 15:22

10. Rok 2018

Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 693 043 S - ul. 3-go Maja, Nr 693 006 S - ul. Słon...

Utworzony: 2018-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 11:55

11. Aktualności - rok 2018

INFORMACJA W SPRAWIE SMOG-STOP

Utworzony: 2018-04-18 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 08:59

12. Rok 2018

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania - Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr...

Utworzony: 2018-04-17 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 13:10

13. Konsultacje społeczne

Projekt uchwały Rady Gminy Panki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G...

Utworzony: 2018-04-16 | Zmodyfikowany: 2018-04-16 09:11

14. Konsultacje społeczne

Projekt uchwały Rady Gminy Panki w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Utworzony: 2018-04-16 | Zmodyfikowany: 2018-04-16 09:10

15. Konsultacje społeczne

Projekt uchwały Rady Gminy Panki w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsięb...

Utworzony: 2018-04-16 | Zmodyfikowany: 2018-04-16 09:09

16. Aktualności - rok 2018

KURENDA

INFORMUJĘ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW UL.CZĘSTOCHOWSKIEJ W PANKACH, ŻE W DNIU 13.04.2018 R. OD GODZ. 7:30 DO GODZ. 10:00 BĘDZIE PRZERWA WDOSTAWIE WODY Z POWODU PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA.

Utworzony: 2018-04-12 | Zmodyfikowany: 2018-04-12 13:29

17. Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2018 r.

Postanowienie Nr 39.2018 Przewodniczącej Rady Gminy Panki z dnia 10 kwietnia 2018 ro...

Utworzony: 2018-04-12 | Zmodyfikowany: 2018-04-12 11:40

18. Aktualności - rok 2018

Zarządzenie Nr 0050.33.2018 Wójta Gminy Panki z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie ...

Utworzony: 2018-04-06 | Zmodyfikowany: 2018-04-06 14:59

19. Aktualności - rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2018 WÓJTA GMINY PANKI z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie w ...

Utworzony: 2018-04-06 | Zmodyfikowany: 2018-04-06 11:43

20. Aktualności - rok 2018

Informacja nt. projektu grantowego Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy P...

W związku z przystąpieniem Gminy Panki do projektu grantowego "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki" (instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna, pompa powietrzna do c.o. oraz c.w.u., pompa powietrzna do c.w.u., pompa gruntowa do c.o. oraz c.w.u., kocioł na biomasę), informujemy, że ankiety na w/w zadanie będą przyjmowane w siedzibie Urzędu Gminy Panki w Sali narad od 9 kwietnia do 9 maja 2018 r., od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00. UWAGA!!! W proje...

Utworzony: 2018-04-06 | Zmodyfikowany: 2018-04-06 11:31