Informacja dla mieszkańcow

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązywać będzie „RODO” tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Powyższe rozporządzenie, które ujednolica na terenie Unii Europejskiej zasady ochrony danych osobowych, dotyczy również organów publicznych. W związku z powyższym już od ponad roku w Urzędzie Gminy Panki trwają prace przygotowujące jednostkę do prawidłowego stosowania zmienianych przepisów.

Ponieważ w Urzędzie Gminy Panki przetwarzane są dane wszystkich mieszkańców Gminy Panki oraz klientów Urzędu zasady ochrony tych danych muszą uwzględniać wszystkie dostępne metody ich zabezpieczenia. Oprócz zabezpieczeń fizycznych i teleinformatycznych ważne są również zabezpieczenia organizacyjne. Dlatego bardzo duży nacisk i wagę przykładamy do przygotowania i wdrożenia odpowiednich procedur oraz jak największej świadomości każdego pracownika samorządowego w zakresie obowiązków i odpowiedzialności, które na nas spoczywają.

Ponieważ prace związane z dostosowaniem zasad przetwarzania do nowych przepisów, podziałem obowiązków oraz szkolenia pracowników zostały ukończone zapewniam, że Urząd Gminy Panki jest gotowy do tych zmian.

Właściwe stosowanie zapisów Rozporządzenia ma dać gwarancję prawidłowej ochrony podstawowych praw i wolności każdej osoby, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Jeżeli pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Panki wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości lub pytania mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, który zgodnie z Rozporządzeniem będzie monitorował przestrzeganie przepisów w Urzędzie Gminy Panki.

Wszystkie osoby które powierzyły Urzędowi Gminy Panki swoje dane osobowe informuję o tym, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Panki z siedzibą w Urzędzie Gminy Panki przy ul. Tysiąclecia 5 w Pankach;
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Pan Mariusz Mandat, iodo@panki.pl.
 • Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Gminy Panki odbywa się na podstawie przepisów prawa uzasadniających konkretny cel przetwarzania, na podstawie zgody na przetwarzanie danych, w ramach podpisanej umowy, kiedy jest to niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą lub jest niezbędne do wykonania zadania publicznego realizowanego w interesie publicznym;
 • Jeżeli realizacja celu przetwarzania danych tego wymaga dane osobowe mogą być przekazywane tzw. odbiorcom;
 • Okres przechowywania danych w Urzędzie Gminy Panki zależny jest od celu przetwarzania i przyporządkowanej mu kategorii archiwalnej;
 • Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma następujące prawa:
  1. dostępu do danych
  2. sprostowania danych
  3. usunięcia danych
  4. ograniczenia przetwarzania danych
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  6. przeniesienia danych
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli na tej podstawie przetwarzanie następuje
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Jeżeli podanie danych jest wymogiem ustawowym albo umownym lub warunkiem zawarcia umowy, powinno to wynikać wprost z przepisów lub umowy;
 • Jeżeli podanie danych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych może być niezrealizowanie celu dla którego miały być przekazane.
 • Wójt Gminy Panki

  - Bogdan Praski -

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

  Załączniki
  Załącznik   15.308 KB

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

  Załączniki
  Załącznik   5.172 KB

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

  Załączniki
  Załącznik   5.868 KB