główna zawartość
artykuł nr 6

Ogłoszenie

obrazek
artykuł nr 7

Informacja w sprawie wejścia w życie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres osiemnastu miesięcy, na terenie gminy Panki

Wójt Gminy Panki informuje mieszkańców terenu gminy Panki, że od dnia 23 marca 2023  roku będzie obowiązywała nowa taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres osiemnastu miesięcy dla przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego Gminy Panki.

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone ww. taryfą obowiązują dla nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Konieczki.

 

Wójt Gminy Panki

Urszula Bujak

Załączniki:
Załącznik MB
artykuł nr 8

PKO KONTO FIRMOWE DLA ROLNIKA W PKO BANKU POLSKIM

obrazek
artykuł nr 9

Zwrot podatku akcyzowego - nabór wniosków w lutym

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien:

- w terminie od 01 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami ) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023r. wynosi:
110,00zł * ilość ha użytków rolnych oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będą przyjmowane od 1 lutego 2023r. do 28 lutego 2023r.
w budynku Urzędu Gminy Panki. Po w/w terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie po okazaniu oryginałów pracownikowi) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku oraz dokument kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie DJP bydła za rok 2022.

Realizacja wniosków nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2023r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy Panki (pokój nr. 6) lub na stronie internetowej (plik PDF poniżej).
Dodatkowych informacji udziela: Edyta Łabuza (pokój nr. 6, tel. 34 317-90-35 wew.37)

artykuł nr 10

KONSULTACJE SPOŁECZNE MIESZKAŃCÓW - Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Panki na lata 2023-2030

Wójt Gminy oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach informuje o trwających konsultacjach społecznych opracowywanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Panki na lata 2023-2030. Uwagi do opracowywanego dokumentu można zgłaszać do 23.02.2023 roku.

Założenia, cele strategiczne i wynikające z nich cele operacyjne wywodzić się będą ze zdiagnozowanych w gminie Panki kluczowych problemów społecznych, do rozwiązania których należy dążyć poprzez modyfikację albo zmianę stanu niepożądanego na pożądany lub poprzez utrzymanie i polepszanie pozytywnie ocenianej sytuacji aktualnej.


Termin konsultacji:
Konsultacje społeczne mieszkańców zostaną przeprowadzone dnia 23.02.2023 roku w godz. 14.00 do 16.00 w sali narad w Urzędzie Gminy w Pankach , ul Tysiąclecia 5.

Konsultacje społeczne w formie ankiety prowadzone są poprzez:
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych wraz z ankietą uwag i propozycji oraz dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji do wglądu :

  1. w formie papierowej

- w sekretariacie Urzędu Gminy w Panki, ul. Tysiąclecia 5 (pokój 15) w godzinach pracy urzędu
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Panki, ul. Tysiąclecia 5 w godzinach pracy jednostki.    

  1. w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

- Gminy Panki www.bip.panki.pl

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach www. gopspanki.bip.gov.pl

Uwagi i opinie do projektu części diagnostycznej Strategii można składać w formie uzupełnionej ankiety do dnia 23.02.2023 roku:
1) w wersji papierowej:

a) w sekretariacie Urzędu Gminy w Panki, ul. Tysiąclecia 5 (pokój 15) w godzinach pracy urzędu
b) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Panki, ul. Tysiąclecia 5 w godzinach pracy jednostki

c) podczas trwania konsultacji społecznych mieszkańców dnia 23.02.2023 roku w godzinach od 14.00 do 16.00 w Sali narad w Urzędzie Gminy w Pankach, ul. Tysiąclecia 5


2) w wersji elektronicznej 

                                                        Wójt Gminy                                                                                                                               /-/ Urszula Bujak

Kierownik GOPS

/-/ Magdalena Tomczyk