Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Wójta Gminy Panki z dnia 1 lipca 2019 roku

Załączniki
Załącznik   860.990 KB

Zarządzenie Nr 0050.50.2019 Wójta Gminy Panki z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Panki i zatwierdzenia regulaminu przetargu

Załączniki
Załącznik   359.755 KB
Załącznik   293.833 KB
Załącznik   2.579 MB

Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Panki z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Panki przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Załączniki
Załącznik   173.608 KB

Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Wójta Gminy Panki z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Panki przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym.

Załączniki
Załącznik   709.089 KB

Zarządzenie Nr 120.31.2018 Wójta gminy Panki z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Panki Nr 120.13.2017 z dnia 9.05.2017 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   388.685 KB

Zarządzenie Nr 120.30.2018 Wójta Gminy Panki z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 120.1.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 4 stycznia 2016 roku

Załączniki
Załącznik   5.377 MB

Zarządzenie Nr 120.29.2018 Wójta Gminy Panki z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 120.20.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 5 października 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego zarządzeniem Nr 120.1.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 4 stycznia 2016 roku

Załączniki
Załącznik   191.092 KB

Zarządzenie Nr 0050.63.2018 Wójta Gminy Panki z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Panki przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Załączniki
Załącznik   643.413 KB

Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Panki z dnia 22.01.2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Panki

Załączniki
Załącznik   628.124 KB

Zarządzenie Nr 0050.70.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ustalenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Panki oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2017

Załączniki
Załącznik   1.295 MB

Zarządzenie Nr 120.13.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   6.032 MB

Zarządzenie Nr 0050.65.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć"

Załączniki
Załącznik   1.620 MB

Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Panki za I półrocze 2017 roku

Załączniki
Załącznik   2.338 MB

Zarządzenie Nr 0050.58.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Pankach

Załączniki
Załącznik   158.399 KB

Zarządzenie Nr 0050.59.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie

Załączniki
Załącznik   169.360 KB

Zarządzenie Nr 0050.42.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 0050.42.42.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 5 września 2016 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Załączniki
Załącznik   243.618 KB

Zarządzenie Nr 0050.55.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.5.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła Ii w Konieczkach

Załączniki
Załącznik   213.860 KB

Zarządzenie Nr 0050.38.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Panki przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym

Załączniki
Załącznik   773.265 KB

Zarządzenie Nr 0050.27A.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Panki oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2017

Załączniki
Załącznik   1.218 MB

Zarządzenie Nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2017

Załączniki
Załącznik   3.974 MB

Zarządzenie Nr 0050.5.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu planowanych do realizacji w 2017 r.

Załączniki
Załącznik   2.002 MB

ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2017 WÓJTA GMINY PANKI z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach

Załączniki
Załącznik   32.135 KB

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2017 WÓJTA GMINY PANKI z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia pełnomocnika do spraw wyborów ? urzędnika wyborczego

Załączniki
Załącznik   32.652 KB

Zarządzenie Nr 0050.2.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Panki

obrazek

ZARZĄDZENIE Nr 120.25A.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Pankach

Załączniki
Załącznik   517.784 KB

ZARZĄDZENIE NR 120.31.2016 WÓJTA GMINY PANKI z dnia 15 grudnia 2016 r.w sprawie ustalenia warunków refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   149.892 KB

Zarządzenie Nr 120.29.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie Gminy Panki i Przystajń"

Załączniki
Załącznik   61.712 KB

Zarządzenie Nr 0050.77.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Załączniki
Załącznik   441.380 KB

Zarządzenie Nr 120.26.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Przystajń i Gminy Panki"

Załączniki
Załącznik   234.384 KB

Zarządzenie Nr 120.27.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz dla Zawiązku Międzygminnego Panki - Przystajń do spraw Ochrony Wód"

Załączniki
Załącznik   244.952 KB

Zarządzenie Nr 120.28.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomość stanowiących własność Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   45.387 KB

Zarządzenie Nr 0050.72.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących ewidencji operacji księgowych związanych z realizacją przez Gminę Panki projektu pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzenniej wspierającego świadczenie e-usług przez jst z obszaru Powiatu Kłobuckiego"

Załączniki
Załącznik   122.270 KB

Zarządzenie Nr 0050.69.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu Uchwały budżetowej gminy na rok 2017 wraz z uzasadnieniem

Zarządzenie Nr 0050.70.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2017-2025

Załączniki
Załącznik   1.046 MB

Zarządzenie Nr 0050.60.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Pankach

Załączniki
Załącznik   148.379 KB

Zarządzenie Nr 0050.66.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 8 listopada 2016 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Panki i zatwierdzenie regulaminu przetargu

Załączniki
Załącznik   170.014 KB

Zarządzenie Nr 0050.51.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 30 września 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki
Załącznik   689.999 KB

Zarządzenie Nr 0050.64.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 31 października 2016 w sprawie: zasad zimowego utrzymania dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Panki w sezonie zimowym 2016/2017

Załączniki
Załącznik   1.734 MB

Zarządzenie Nr 120.20.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 120.1.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 4 stycznia 2016 roku

Załączniki
Załącznik   344.671 KB

Zarządzenie Nr 0050.51B.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 10 października 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki
Załącznik   330.304 KB

Zarządzenie Nr 0050.51A.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 7 października 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki
Załącznik   166.308 KB

Zarządzenie Nr 0050.44.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 19 września 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki
Załącznik   176.745 KB

Zarządzenie Nr 0050.41.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 31 sierpnia 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki
Załącznik   319.777 KB

Zarządzenie Nr 0050.32A.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 11 lipca 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki
Załącznik   647.641 KB

Zarządzenie Nr 0050.32.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 7 lipca 2016 w sprawie zmiany planów finansowych

Załączniki
Załącznik   162.471 KB

Zarządzenie Nr 0050.30A.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 30 czerwca 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki
Załącznik   459.970 KB

Zarządzenie Nr 0050.30.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 10 czerwca 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki
Załącznik   294.288 KB

Zarządzenie Nr 0050.29.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2016 w sprawie zmiany planów finansowych

Załączniki
Załącznik   592.807 KB

Zarządzenie Nr 0050.48.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 27 września 2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach

Załączniki
Załącznik   275.665 KB

Zarządzenie Nr 0050.47.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 26 września 2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach

Załączniki
Załącznik   234.065 KB

Zarządzenie Nr 120.16.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Gminy w Pankach

Zarządzenie Nr 120.15.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach

Załączniki
Załącznik   59.109 KB

Zarządzenie Nr 120.14.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 7 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Załączniki
Załącznik   43.619 KB

Zarządzenie Nr 120.13.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 120.1.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 4 stycznia 2016 roku

Załączniki
Załącznik   166.198 KB

Zarządzenie Nr 0050.43.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia nieograniczonego ustnego przetargu na sprzedaż samochodu strażackiego marki Jelcz nr rejestracyjny SKL T010, rocznik 1974

Załączniki
Załącznik   232.624 KB

Zarządzenie Nr 0050.42.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 5 września 2016 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Załączniki
Załącznik   236.563 KB

Zarządzenie Nr 0050.40.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 20 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu

Załączniki
Załącznik   965.628 KB

Zarządzenie Nr 120.12.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania członków Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko - Informatyk na 1/2 etatu w Urzędzie Gminy w Pankach

Załączniki
Załącznik   43.119 KB

Zarządzenie Nr 0050.38.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach

Załączniki
Załącznik   29.769 KB

Zarządzenie Nr 0050.37.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach

Załączniki
Załącznik   41.318 KB

ZARZĄDZENIE Nr 0050.36.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach

Załączniki
Załącznik   36.835 KB

ZARZĄDZENIE Nr 0050.34.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy - Informatyk

Załączniki
Załącznik   1.725 MB

ZARZĄDZENIE Nr 0050.33.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Załączniki
Załącznik   79.035 KB

Zarządzenie Nr 0050.28.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.

obrazek
Załączniki
Załącznik   703.274 KB

Zarządzenie Nr 0050.27.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Załączniki
Załącznik   706.960 KB

Zarządzenie Nr 0050.26.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych

Załączniki
Załącznik   635.005 KB

Zarządzenie Nr 0050.25.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Załączniki
Załącznik   661.518 KB

Zarządzenie Nr 120.6A.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

Załączniki
Załącznik   35.944 KB

Zarządzenie Nr 0050.22.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Załączniki
Załącznik   522.795 KB

Zarządzenie Nr 0050.24.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 24 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Załączniki
Załącznik   406.790 KB
Załącznik   406.790 KB

Zarządzenie Nr 0050.23.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r.

Załączniki
Załącznik   213.497 KB

Zarządzenie Nr 0050.21.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Załączniki
Załącznik   496.694 KB

Zarządzenie Nr 120.7A.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia planu i terminu wykorzystania urlopów wypoczynkowych w 2016 r. oraz udzielenia urlopów zaległych.

Załączniki
Załącznik   389.737 KB

Zarządzenie Nr 0050.19.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Panki za 2015 r.

Załączniki
Załącznik   4.177 MB

Zarządzenie Nr 0050.20.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia najemcy lokalu mieszkalnego

Załączniki
Załącznik   38.235 KB

Zarządzenie Nr 0050.18.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych

Załączniki
Załącznik   701.062 KB

Zarządzenie Nr 0050.15.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, z wyłączeniem wydawania decyzji

Załączniki
Załącznik   31.719 KB

Zarządzenie Nr 0050.16.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach do czynności związanych z realizacja ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Załączniki
Załącznik   67.759 KB
Załącznik   31.719 KB

Zarządzenie Nr 0050.17.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Załączniki
Załącznik   347.921 KB

Zarządzenie Nr 0050.8.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Załączniki
Załącznik   379.791 KB

Zarządzenie Nr 0050.14.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Pankach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego

Załączniki
Załącznik   37.008 KB

Zarządzenie Nr 0050.13.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia pracownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Pankach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach

Załączniki
Załącznik   37.008 KB

Zarządzenie Nr 0050.12.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Pankach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach

Załączniki
Załącznik   33.800 KB

Zarządzenie Nr 0050.11.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Załączniki
Załącznik   35.778 KB

Zarządzenie Nr 0050.10.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dla szkół podstawowych w Gminie Panki na rok szkolny 2016/2017

Załączniki
Załącznik   77.109 KB

Zarządzenie Nr 0050.9.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Panki na rok szkolny 2016/2017

Załączniki
Załącznik   80.501 KB

Zarządzenie Nr 0050.7.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu planowanych do realizacji w 2016 r.

Załączniki
Załącznik   279.842 KB

Zarządzenie Nr 0050.6.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych

Załączniki
Załącznik   219.968 KB

Zarządzenie Nr 0050.5.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia szczególnych zasad zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich zależnych

Załączniki
Załącznik   97.661 KB

Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu planowanych do realizacji w 2016 r.

Załączniki
Załącznik   305.108 KB

Zarządzenie Nr 0050.3.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Załączniki
Załącznik   175.109 KB

Zarządzenie Nr 0050.1.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2016 r.

Załączniki
Załącznik   4.133 MB

Zarządzenie Nr 120.7.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji socjalnej

Załączniki
Załącznik   80.870 KB

Zarządzenie Nr 120.6.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 120.5.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych

Załączniki
Załącznik   226.382 KB

Zarządzenie Nr 120.4.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, planowanych do realizacji w 2016 r.

Załączniki
Załącznik   203.423 KB

Zarządzenie Nr 120.3.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 101/2015 Wójta Gminy Panki z dnia 6 listopada w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji na zadanie polegające na likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   41.169 KB

Zarządzenie Nr 120.2.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   152.888 KB

Zarządzenie Nr 120.1.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Załączniki
Załącznik   14.134 MB

Zarządzenie Wójta Gminy Panki w sprawie zmiany godzin pracy w Urzędzie Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   477.281 KB