Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są: - właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych; - posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, będących własnością Skarbu Państwa lub gminy, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości; - posiadaczami bez tytułu prawnego nieruchomości lub obiektów budowlanych (względnie ich części), należących do Skarbu Państwa lub gminy; - użytkownikami wieczystymi gruntów.