główna zawartość
artykuł nr 1

 Niewykonanie lub częściowe wykonanie zobowiązania wynikające z deklaracji stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego - art. 308 ustawy z dnia 29.08.1997 r.
( Ordynacja podatkowa - Dz. U. Nr 137,poz. 926 z 1997 r. z póżn. zmianami).