Zwolnienia od podatku rolnego

UCHWAŁA NR IX/63/03 RADY GMINY w PANKACH z dnia 29 listopada 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2004.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz.431, Dz. U. z 1994 r. Nr 1 poz.3, z 1996 r. Nr 91 poz.409, z 1997 r. Nr 43 poz.272, Nr 137 poz.926, z 1998 r. Nr 108 poz.681, z 2001 r. Nr 81 poz.875, z 2002 r. Nr 200 poz.1680)
Rada Gminy w Pankach uchwala :
§ 1.
Zwalnia się od podatku rolnego: 1. Użytki rolne zajęte na potrzeby Jednostek OSP za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 2. Użytki rolne stanowiące własność gminy oraz Związku Międzygminnego Panki – Przystajń ds. ochrony wód. 3. Użytki rolne, komunalne stanowiące własność gminy za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Traci moc Uchwała Rady Gminy Panki Nr II/10/2002 z 12 grudnia 2002 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego na 2003 rok oraz zwolnień podatkowych.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.